Архиепископ Феофилакт члисэр игъэнэхуащ

2018 гъэм шыщхьэуIум и 3-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт игъэнэхуащ икIи тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ джыназ ин, фIэщхъуныгъэ зиIэ Невский Александр и цIэр зрихьэу Къэрэшей- Шэрджэс республикэм и Загедан къуажэм щыIэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Архыз Ищхъэрэ къуажэм и Ильинскэ члисэм и архимандрит Антоний (Данилов), Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Кардоникскэ станицэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн Бураков Димитрий, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий.
«Нобэ, Урысейм и къэрал гъунапкъэм, члисэр щызгъэнэхукIэрэ, тхьэлъэIу литургие щедгъэкIуэкIкIэрэ, фэр папщIэ Тхьэ долъэIу, ди къуэш гъунапкъэхъумэхэ, фи къулыкъум папщIэ фIыщIэ фхуэтщIу! Тхьэм фи гъащIэр къихъумэ, Хэкум тыхь хуэфщIыр»», - жиIащ архиепископ Феофилакт фIэхъус щарихым гъунапкъэхъумэхэм.
Махуэшхуэм хэтащ Урысей ФСБ-м и погрануправленэу КъШР-м щыIэм и унафэщI генерал-майор Кудрявцев Юрий. Пастыр нэхъащхьэм абы Тхьэнапищ теплъэр тыгъэ хуищIащ. ЩIыхь тхылъыр архиепископым иритащ къШР-м и художник Кузнецов Николай, члисэм и тхьэнапэхэр зыгъэхьэзырам. Республикэм и еIкуэлIапIэмрэ гъунапкъэхъумэхэмрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ зэрызэдэлажьэм мыхьэнэ зиIэ и напэкIуэцI хъуащ члисэр зэрагъэнэхуар. ЗауэлIхэм щIэх-щIэхыурэ яIуощIэ щоджэнхэр, ахэр духовнэ литературэхэмкIэ епархием къызэрегъэпэщ. Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и гъэсэнхэр Хэку лъагъуныгъэм щIэпIыкIынымкIэ гъунапкъэхъумэхэр дэIэпыкъуэгъу мэхъу. ЧлисэщIэм зэпымыууэ тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIынущ, чристэн зэгухьэныгъэр къыщыщIэрэщIэжынущ.

Просмотров: 2941

Поделиться

VK:39834