Махуэшхуэм траухуащ библиотекэм и тхылъеджэхэм я зэIущIэ

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м Солженицын А.И. и цIэр зезыхьэ къалэ библиотекэ нэхъыщхьэм щекIуэкIащ «Мы с тобой, Святая Русь» зэIущIэр, Урысейр умэхъын зэращIым траухуар. Зэхыхьэм хэтащ телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн нэхъыжь Чеканов Димитрий. Ар псоми ехъуэхъуащ Урысейр умэхъын зэращIрэ илъэс 1030-рэ зэрырикъумкIэ икIи Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх ЛъапIэ Кирилл зэразыхуигъазэм къеджащ.

Просмотров: 1026

Поделиться

VK:39834