Диным и лэжьакIуэхэм я лIыкуIэхэм лъагэу къалъытащ Ставропольем и властхэм зэрадэлажьэр

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 17-м Ставрополь крайм лэжьыгъэ IуэхукIэ зэрыкIуам ипкъ иткIэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александр IущIащ Ставрополь крайм и дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм.
ЗэIущIэм хэтащ Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир, щIыналъэ Думэм и унафэщI Ягубов Геннадий, Ставропольскрэ Невинномыскрэ я лIыкIуэхэр, Урыс Чристэн Члисэм и Георгиевскэ епархиер, Ставрополь крайм  щыIэ Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм, Армян апостол члисэм, щIыналъэм и журт зэгухьэныгъэхэм я  IыкIуэхэр. Абыхэм я пашэ хъуащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Матовников Александр къыхигъэщащ Ставрополь крайр – округым и щIыналъэ нэхъ ин дыдэхэм зэрыщыщыр, мамырыгъэр абы щыгъэбыдэным папщIэ дин IуэхущIапIэхэм я дэIэпыкъуныгъэ зэрыхуэныкъуэр.
- Мыхьэнэшхуэ иIэщ дин лэжьакIуэхэр жыджэру къыддэлэжьэным – псэм, щIалэгъуалэм я нэIэ тетыным, экстремизмым хэзышэнухэм пэщIэувэу. ТхузэфIэкI тщIэн хуейщ, ди щIыналъэр шынагъуэншэ хъун папщIэ, - жиIащ абы. Матовников Александр къыхигъэщащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм дин зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэным теухуа лэжьыгъэр щIагъэхуэбжьэнущ. Щоджэнхэм къыхагъэщащ Ставропольем и властым и органхэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ зэрызэдэлэжьэнур. Ставрополь крайм социальнэ Iуэхум теухуа дин проект зыбжанэ зэрыщагъэзащIэр къыхагъэщащ.

- Ставропольем и чристэн зэгухьэныгъэр муслъымэн IуэхущIапIэм щIыгъуу проектхэм зэдолэжь, - щытыкIэ гугъу ихуахэм ядэIэпыкъун папщIэ социальнэ акцэхэр къызэрагъэпэщ, жьы хъуахэм, ныкъуэдыкъуэхэм зыщIагъакъуэ, - жиIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. ЩIэблэм я гъэсэныгъэм и лъэныкъуэкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ «Кавказыр – ди зэхуэдэ унэщ» лъэпкъ, дин щIалэгъуалэ зэхуэсым. Ар мы гъэм Ставропольем епщыкIутIанэу щрагъэкIуэкIынущ.
- Кавказым щынэхъ лъапIэ дыдэр – цIыхумрэ мамырыгъэмрэщ. Ди къалэныр – зым и диным адрейр пэщIэмыувэнырщ, - къыхигъэщащ Ставропольем и муслъымэнхэм я дин IэухущIапIэм и унафэщI Рахимов Мухьэммэд-хьэжы.
Губернатор Владимиров Владимир апхуэдэу къыхигъэщащ дин лэжьакIуэхэм я зэгурыIуэр, щIалэгъуалэм я гъэсэныгъэм ехьэлIа къаугъэхэр къызэрамыгъэхъур.
- Ди лэжьыгъэм и мыхьэнэр – Ставропольем мамырыгъэ щызэтеублэнырщ, Кавказ Ищхъэрэ псор къызэщIиубыдэу. Зэгъусэу зы стIол дытIысу дызэпсэлъэнырщ абы и ехъулIэныгъэр, - жиIащ Владимиров Владимир.

Просмотров: 1435

Поделиться

VK:39834