Епархием и лIыкIуэр хэтащ Курганск щекIуэкIа зэхыхьэхэм

2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 16-м Курганск къалэм дэт Вознесения члисэм иратащ Тхьэм и Анэм и «Троеручница» тхьэнапэр. Ар XIX лIэщIыгъуэм монаххэм Афон бгы лъапIэм щатхащ, къэзакъхэм я ахъшэ зэхэдзэмкIэ. Иужьрей зэманым тхьэнапэр зы цIыху щхьэхуэ гуэрым ихъумэу щытащ, ауэ ар псапащIэхэм къащэхужри Члисэм къратыжащ. Армавир епархием и зэIущIэм унафэ къыщащтащ а махуэм ягъэуву Члисэм лъапIэныгъэр зэрыратыжар ягъэлъэпIэну. Курганск къалэм къэхъугъэм и япэ илъэсым Тхьэм и Анэм и «Троеручница»  тхьэнапэр иратыжащ. ТхьэлъэIу литургие нэужьым Курганск и Вознесенскэ члисэТихорецкрэ Кореновскрэ я епископ Стефан иригъэкIуэкIам иужькIэ лъапIэныгъэр зэгъусэ тхьэлъэIукIэ члисэм ихъуреягъкIэ кърахьэкIащ. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Курганск къалэм и зэхыхьэхэм хэтащ
Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Соловьев Алексий.

Просмотров: 3438

Поделиться

VK:39834