Гъэмахуэ инклюзивнэ лагерым и етIуанэ Iыхьэр махуэшхуэкIэ ирагъэжьащ

«ДыгъафIэ къалэ» гъэмахуэ унагъуэ инклюзивнэ зыгъэпсэхугъуэм и етIуанэ Iыхьэр къызэIуахащ. Зэхуэсым хэтхэр ирагъэблэгъэну къызэхуэсащ Тхьэм и Анэм и «Всех скорбящих Радость» сымаджэщ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Стацюк Алексий, къалэ Думэм и депутат Выприцкий Е.Н. ХьэщIэхэр ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ ехъуэхъуащ узыншагъэ, къару яIэну, зыгъэпсэхупIэр я етIуанэ унэ яхуэхъуну. Зэхуэсым и унафэщI Земцевэ Екатеринэ я гъэсэнхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ мы мазэм къапэплъэм хигъэгъуэзащ. НыбжьыщIэхэр анимацэ шоум ирагъэблэгъащ. Ар иригъэкIуэкIащ профессор Позитрон. НыбжьыщIэхэм IэфIыкIэхэр ягъэхьэзыращ. Анимацэ нэужьым хьэщIэхэм къахуеблэгъащ Духовный Максим. Псыхуабэ, Черкесск епархием и «ДыгъафIэ къалэ» гъэмахуэ унагъуэ зыгъэпсэхугъуэр «Чристэн жэрдэм 2017-
2018» дунейпсо грант зэпеуэм щытекIуащ.

Просмотров: 2930

Поделиться

VK:39834