Архиепископ Феофилакт Пятигорскени полициясыны къуллукъчуларын алгъышлады

Быйыл июнь айны 28-де Ставрополь край оперетта театырында Пятигорскени полициясына 100 джыл толгъанына джораланыб къуанч концерт болуб етдю. Ол мероприятиягъа ветеранла, Пятигорске ОМВД-ны тамадалары бла энчи составы эмда администацияны келечилери бла полициячыаны юйдегилери келген эдиле. Аны
аллын "История Пятигорской милиции" деген документал кинону кергюзтюу бла башланды. 1918-чи джылдан башлаб курорт-шахарны ич ишлерини Белюмю бандитизмни, Уллу Ата Джурт къазауатны сынагъанды аны бла да къалмай джангы структура тюрлениуле, къуру аманлыкъчыла бла кюрешни бардырыб къоймай,
къаугъалагъа да терроризмге къаршчылыкъны да сынагъанды. Пятигорскени ашчысы Скрипник Андрей алгъыш сезюн айта, ол джылладан бери органланы аты да функциялары да тюрлене келгендиле, алай аланы баш борчлары тургъаныча турады, ол да джамагъатны тынчлыгъын сакъларгъа, аны не тюрлю къоркъууладан да
джакъларгъады. Пятигорскени Башчсы ОМВД-ны тамадасы Горский Сергейге джангы оргтехникагъа сертифактны саугъа этди эмда бу къуллукъну тамадасы бла  жетишимли къуллукъчуланы аны бла бирге да ветеранланы алгъышлаб алагъа разылыкъ грамотала бла саугъала берди. Бу байрамлары бла полициячыланы Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт да алгъышлады. Ол былай айтды-Сиз адамны адам шартларын сакъларгъа болушасыз , деди Владыка. - Джашауунда абыннган
адамны тюз джолгъа салыб андан таймай барврча болушасыз. Ол бек сыйлы да магъаналы да къуллукъду. Адамлагъа къоркъмай джашаргъа, тынчлыкълы ишлерге, юйдеги есдюрюрге мадар бересиз. Архиепископ белюмню тамадасына Къутхарыучу Масихни иконасын саугъа этди. Аны ызы бла Пятигорскеде ОМВД-ны тамадасы Горский Сергей энси составны алгъышлады. Ол къуанч кюн, борчларын толтура елген полициячыланы да эсгердиле. Алагъа сый бере бир мтнут шошлукъну да тутдула.

Просмотров: 1536

Поделиться

VK:39834