Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ полицэм и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Ставрополь крайм опереттэмкIэ и театрым махуэшхуэ концерт щекIуэкIащ, Псыхуабэ полицэр илъэси 100 зэрырикъум теухуауэ. Зэхыхьэм хэтащ ветеранхэр, Псыхуабэ ОМВД-м и унафэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ, администрацэм и лIыкIуэхэр, хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэм я унагъуэхэр.
Зэхыхьэр ирагъэжьащ «История Пятигорской милиции» документальнэ фильмымкIэ. 1918 гъэм щыщIэдзауэ къалэ-зыгъэпсэхупIэм и къэралкIуэцIыдзэ къудамэр пэщIэтащ щIэпхъэджащIэхэм, Хэку зауэшхуэм, зэхъуэкIыныгъэхэм, IэщэкIэ зэщIэузэда зэпэщIэтыныгъэхэм, терроризмым.
Псыхуабэ и Iэтащхьэ Скрипник Андрей къызэрыхигъэщам кIэ, а зэманым къриубыдэу къэралкIуэцIыдзэм и фIэщыгъэм, структурэм зэхъуэкIынгъэхэр ягъуэтами нобэр къыздэсым зызымыхъуэжыр я къалэн нэхъыщхьэрщ, цIыхухэмрэ жылагъуэмрэ щIэпхъэджащIэхэм ящыхъумэнырщ, хабзэр
къызэпрамыгъэудынырщ, цIыхухэм я мамырыгъэрщ. Псыхуабэ къалэм и Iэтащхьэм ОМВД-м и унафэщI Горский Сергей тыгъэ хуищIащ оргтехникэм и сертификат. Апхуэдэу игъэпэжащ къулыкъущIапIэм и унафэщIыр, къыхэжаныкIа лэжьакIуэхэр, полицэм и ветеранхэр фIыщIэ тхылъхэмрэ саугъэт лъапIэхэмкIэ. Iуэху гуапэмкIэ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт. Фэ цIыхур цIыхуу къэнэжынымкIэ фадоIэпыкъу, - жиIащ щихънагъым. - Ар мыхьэнэшхуэ зиIэ къулыкъущ, цIыхухэр шынагъуэншэу псэунымкIэ, лэжьэнымкIэ, сабийхэр япIынымкIэ Iэмал явот. Пастыр нэхъыщхьэм къудамэм и унафэщIым тыгъэ хуищIащ КъегъэлакIуэ Христос и тхьэнапэр.
Урысей МВД-м Псыхуабэ щиIэ къудамэм и гупым ехъуэхъуащ Горский Сергей. А махуэм полицайхэм ягу къагъэкIыжащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэр. Абыхэм я фэеплъыр ягу къагъэкIыжащ, зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ.

Просмотров: 1537

Поделиться

VK:39834