Благочиннэр дзэм къулыкъу щызыщIэхэм ехъуэхъуащ гъуэгу захуэ теувэну

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Зеленчукскэ станицэм щрагъэжьащ Кубань къэзакъыдзэм и Баталпашинскэ къудамэм и щIалэгъуалэ къэзакъ зэгухьэныгъэм щыщу УФ-м IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм дзэм къулыкъу щызыщIэну ираджахэр. Мейкъуапэ зыунэтIа щIалэ 17-м псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуагъэзащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Зеленчукскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Федоров Владимир, Жылагъуэ советымрэ Урысей МВД-м и «Зеленчукский» МО-м и ветеранхэм я советымрэ я унафэщI Батчаев Мухьэт сымэ.
Районым и къэзакъхэр дзэм къулыкъу щызыщIэну ираджахэм «любо» жаIэурэ щэ якIэлъыджащ. Зэхыхьэ нэужьым дзэм къулыкъу щызыщIэнухэр Черкесск къалэм и пунктым щызэхуэсри медкомиссэм пхыкIащ. Ахэр къулыкъу щащIэну щIыпIэм нэс яшэнущ.

Просмотров: 1590

Поделиться

VK:39834