Архиепископ Феофилакт Патриархым и фIыщIэр Президентым и полпреду КИФЩI-м щыIэм лъигъэIэсыжащ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт хэтащ Урысей Федерацэм и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI- м щыIэр япэу щрагъэцIыхум. Зэхыхьэр Псыхуабэ щекIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ блэкIа илъэситIым а къулыкъум пэрыта Белавенцев Олег. Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэм и субъектхэм я Iэтащхьэхэр, щоджэнхэр, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, къэралым и Iэтащхьэм и полномочнэ лIыкIуэм и аппаратым КИФЩI-м щиIэ лэжьакIуэхэр.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Белавенцев Олег къыхигъэщащ щIыналъэ, федеральнэ органхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жылагъуэм я къарухэр зэрызэщIагъэуIуам и фIыгъэкIэ щIыпIэм шынагъуэншагъэр нэхъ щызэтеубла зэрыхъуар, экономикэм зэрызиужьар, инвестицэ проектхэр зэрырагъэжьар, егъэджэныгъэ, щэнхабзэ, узыншагъэр хъумэным ехьэлIа IуэхущIапIэхэр къызэрызэIуахар. КъищынэмыщIауэ, Кавказ Ищхъэрэм нэгъуэщI щIыналъэхэм щыпсэухэм къыхуаIэ щытыкIэм нэхъыфIкIэ зэрызихъуэжар, Урысейм щыпсэухэм загъэпсэхуну, я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэну, абы и тхыдэмрэ щIыпIэ дахэхэмрэ зыхагъэгъуэзэну къызэрыкIуэр къыхигъэщащ. Матовников Александр
кърихьэлIахэм щаригъэцIыхум, Белавенцев Олег жиIащ ар унафэщI IэкIуэлъакIуэу, офицеру къулыкъу ищIэу зэрыщытар, УФ-м и ЛIыхъужь цIэхэр къызэрыхуагъэфэщар, орденхэмрэ медалхэмрэ къызэрыратар. УФ-м и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александр жиIащ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм ящыщ куэд зэрицIыхур, абыхэм жыджэру ядэлэжьэну зэрыщыгугъыр, Президентым къахуигъэува къалэнхэр зэфIагъэкIыным и IуэхукIэ. Хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм я цIэкIэ, Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Васильев Владимир Белавенцев Олег фIыщIэ хуищIащ зэрызэдэлэжьам, щIыпIэхэм гулъытэ къазэрыхуищIам, къазэрыдэIэпыкъуам папщIэ икIи Урысейм и полномочнэ къулыкъум пэрыхьам и IэнатIэм ехъулIэныгъэ щиIэну ехъуэхъуащ. Архиепископ Феофилакт и псалъэм ину къыщилъытащ Белавенцев Олег Кавказ Ищхъэрэм щыIэ пасэрей чристэн члисэхэр хъумэным и IуэхукIэ лэжьыгъэшхуэ зэрыдригъэкIуэкIар. Абы зэрыжиIамкIэ, Белавенцев Олегщ зи жэрдэмыр лъапIэныгъэхэмрэ тхыдэ фэеплъхэмрэ зэгъэпэщыжыным ехьэлIауэ къыхалъхьа Iуэхур. Белавенцев Олег Архиерейм иритащ фIыщIэ тхылъ. Москварэ Урысей псомрэ я Патриах Кирилл и цIэкIэ Пастыр нэхъыщхьэм Матовников Александр фIэхъус ирихащ икIи и лэжьыгъэмкIэ Тхьэр къыдэIэпыкъуну зыхуигъэзащ, адэкIи зэдэлэжьэну зэрыщыгугъыр щIигъужащ.

Просмотров: 1173

Поделиться

VK:39834