Богословскэ-катехизатор курсхэм екIуалIэхэм катехизисымкIэ экзаменхэр ятащ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 17-м Псыхуабэ къалэм Горькэм и цIэр зезыхьэ и библиотекэ нэхъыщхьэм Епархием и богословскэ-катехизатор курсхэм щеджэ Псыхуабэрэ Новопавловскрэ щыщхэм катехизисымкIэ экзаменхэр ятащ. Курсым и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, егъэджакIуэ щоджэн нэхъыжь Проскурин Вадим, Новопавловск къудамэм щыIэ курсхэр езыгъэдж щоджэн Цапко Владислав сымэ гъэ еджэгъуэм ирихьэлIэу еджакIуэхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къапщытащ. Экзаменым цIыху 35-рэ екIуэлIащ. Абыхэм ящыщ куэдым чристэн фIэщхъуныгъэмкIэ щIэныгъэфI зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ.

Просмотров: 1522

Поделиться

VK:39834