Кисловодск округым и щоджэнхэр тепсэлъыхьащ екIуэлIапIэм и гъащIэм и Iуэху зэIумыбзхэм

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 13-м Предгорнэ районым и Подкумок къуажэм и  Тхьэнапищ члисэм Кисловодск члисэ округым и щоджэнхэм гуэныхьхэр щаIуэтэжащ икIи зэхуэс щрагъэкIуэкIащ. Гуэныхьхэр Iуэтэжыным и щэхухэр иригъэкIуэкIащ благочинием и щоджэн, Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген. Абы кърихьэлIахэм гу лъаригъэтащ Иоанн УмэхъакIуэм гуэныхьхэр яIуэтэжыну къызэрыхуриджар икIи лъапIэныгъэхэм лъэIэсын папщIэ и къарум емыблэжыну чристэн псори къызыхураджам. Щоджэнхэм тхьэлъэIу литургие ирагъэкIуэкIащ.
ТхьэлъэIу нэужьым благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн зэхуэс иригъэкIуэкIащ. Абы хэтхэр хэплъащ екIуэлIапIэм и гъащIэмрэ тхьэлъэIу практикэмрэ ехьэлIа Iуэхугъуэ зэмылIэжьыгъуэхэм. Зэхыхьэм и Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ хъуащ щоджэнхэр егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмрэ къызэрыгуэкI дуней тетыкIэмрэ» дерсыр къыщыхэхыным ехьэлIа зэхуэсхэм зэрыхэтыр. Дин щIэныгъэмкIэ благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Моничев Димитрий «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэхэр» дерсыр къызэрыхахам кърикIуахэм тепсэлъыхьащ. 2018-2019 гъэ еджэгъуэм «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэхэр» модулыр еджакIуэ 900-м ирагъэджынущ. Апхуэдэу тепсэлъыхьащ благочинием и щIалэгъуалэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызэрыхузэрагъэпэщынум, «Зелёный Афон» зэхуэсым
зэрыхэтынум, «Братья» Дунейпсо чристэн щIалэгъуалэ фестивалым» зэрыхэтынум. «Сретение» щIалэгъуалэ центрым и щоджэн нэхъыжь Украинцев Александр благочинием и щIалэгъуалэ жыджэрхэр сабийхэмрэ ныюбжьыщIэхэмрэ я зэгъусэ тхьэлъэIу Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ къулъшырыфымрэ Змейкэ бгым щыIэну тхьэлъэIу литургиемрэ хэтынущ.

Просмотров: 898

Поделиться

VK:39834