Зэгухьэныгъэ цIыкIур пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм IущIащ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м, щихъ Луки и фIэеплъ махуэм, Симферополь и архиепископым, пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щыIущIащ Дубянскэ къуажэм (КъШР) и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм. Щоджэн къулыкъур зыгъэзащIэ Иманов Алексей махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. ИужькIэ екIуэлIапIэм кIуэхэр Iэнэм щысащ.

Просмотров: 715

Поделиться

VK:39834