Сабийхэм члисэм екIуалIэхэм махуэшхуэ концерт тыгъэ хуащIащ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 10-м, махуэшхуэ литургие нэужьым Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ Крестовоздвиженскэ члисэм щыIэм махуэшхуэ концерт щекIуэкIащ екIуэлIапIэм щыIэхэм папщIэ. Къызэхуэсахэм я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуащ гимназие №19-м и «Славянка» къэфакIуэ ансамблым.
Сабийхэм утыку кърахьащ ди къэралым и лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я къафэхэр, Урысейм и махуэм теухуа зы номер щIэщыгъуэ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген школым и унафэщIымрэ ансамблым хэтхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ концерт гукъинэжым папщIэ. Концерт нэужьым абы хэта псори щызэхуэсащ члисэм IэфIыкIэхэр тету щагъэува стIолым.

Просмотров: 666

Поделиться

VK:39834