Сабий гъэсапIэм и махуэшхуэр тхьэлъэIукIэ ирагъэжьащ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 8-м Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ чристэн сабий гъэсапIэ Кисловодск къалэм и Воздвижения члисэм хэтым гуп нэхъыжьхэм щIэс сабийхэр къыщыщIагъэкIащ. Члисэм унафэщIымрэ щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермогенрэ сабийхэм, абыхэм я адэ-анэхэм, гъэсакIуэхэм я гъусэу фIыщIэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэныр сабийхэм ехъуэхъуащ Тхьэр адэкIи школым щеджэнымкIэ къадэIэпыкъуну. ИтIанэ сабий гъэсапIэр къэзыуххэм псори ягъэгуфIащ, зыкъагъэлъагъуэри, икIи саугъэтхэр къаIэрыхьащ. Махуэшхуэр щиухым сабийхэм уэрамхэм шар зэмыфэгъухэр уафэгум щраутIыпщхьащ.

Просмотров: 906

Поделиться

VK:39834