Благочиннэр хэтащ еджакIуэхэр щагъэлъапIэм

Урысейм къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и муниципальнэ къудамэм и актовэ пэшым еджакIуэхэр щагъэлъэпIащ. Ветеранхэм я зэгухьэныгъэмрэ Урысей МВД-м и МО-м и «Зеленчукский» Жылагъуэ советымрэ я унафэщI, милицэм и майор тIысыжа Батчаев Мухьэтрэ Жылагъуэ советым хэт, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ сабийхэм сурэт щIынымкIэ я «Спасибо за Мир и свободу», «Полицейский дядя Степа» зэпеуэхэм пашэ щыхъуахэм дамыгъэхэр иратыжащ. Пашэ хъуахэм щIыхь тхылъхэр, фэеплъ саугъэтхэр иратащ. Ветеранхэм я советымрэ Жылагъуэ советымрэ я щIыхь тхылъхэр Урысейм
полицэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 зэрырикъум и щIыхькIэ иратащ Урысей МВД-м и МО-м и «Зеленчукский» гупым.

Просмотров: 1460

Поделиться

VK:39834