Епархием и члисэхэм ягу къыщагъэкIыжащ хэкIуэда полицэм и лэжьакIуэхэр

Урысей полицэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 щрикъумрэ Псыхуабэ и полицэр илъэси 100 щрикъумрэ ирихьэлIэу 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-м Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам деж ягу къыщагъэкIыжащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэр. ТхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, хабзэхъумэ органхэм, пенитенциарнэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ Псыхуабэ епархием щиIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константинрэ щоджэнхэмрэ. Я благъэхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ папщIэ Тхьэ елъэIуну члисэ зэхуэхьэсам къэкIуащ МВДм Псыхуабэ щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр, хэкIуэдахэм я унагъуэхэр.
Полицэм и юбилейм ирихьэлIэу, тхьэлъэIухэр, Москварэ Урысей псомрэ я  Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ, мэкъуауэгъуэм и 3-м Псыхуабэ епархием ичлисэ псоми щекIуэкIащ. Апхуэдэу махуэшхуэм ирихьэлIэу хэкIуэда полицэхэм я фэеплъым деж тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт.

Просмотров: 1720

Поделиться

VK:39834