УнафэщIым еджакIуэхэр хигъэгъуэзащ члисэм и тхыдэм

Марьины Колодцы къуажэм и школым и еджакIуэхэр щыIащ щIыпIэм и екIуэлIапIэм. Языныкъуэхэм иджы япэу члисэм зыхагъэгъуазэ. Iэгъуэблагъэм щыдыхьэм абыхэм къаIущIащ унафэщI щоджэн Пронь Алексий. Ар члисэм и архитектурэм, тхьэлъэIу Iэмэпсымэхэм, тхылъхэм къытеувыIащ. ЕджакIуэхэр щихъхэм я цIэхэм тхьэнапэхэм къыщеджэну иужь ихьащ икIи хъыбарыфхIэр зэрыт тхылъ лъапIэм зыхагъэгъуэзащ. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуа ныбжьыщIэхэм ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм языныкъуэ хьэрфхэмрэ псалъэхэмрэ къыщацIыхужащ. Абыхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ члисэбзэкIэ бжыгъэхэр зэратхыр.

Просмотров: 3119

Поделиться

VK:39834