Архиепископ Феофилакт щоджэныр зэгухьэныгъэм хэтхэм яригъэцIыхуащ

Горнэ къуажэм и чристэн зэгухьэныгъэм, ЕссэнтIыгу станицэм пэгъунэгъуу, илъэсиблым щIигъуауэ щызэхуос ЩэнхабзэмкIэ унэм Тхьэ щелъэIуну. Члисэ ухуэныгъэр я закъуэ къарукIэ яхуэгъэкъаруунутэкъым, цIыхушхуэ щыпсэукъыми. Илъэс и пэкIэ мэкъумэшыщIэ Айтов Валерий цIыхухэр и дэIэпыкъуэгъуу члисэ ухуэныгъэр иригъэжьащ.
Иджыблагъэ ягъэнэхуащ блаженнэ Московская Матронэ и цIэр зезыхьэ члисэ цIыкIур. 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 4-м, архиепископ Феофилакт, къуажэдэсхэм я гъусэу, фIыщIэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. «ЦIыхубэм ирата псалъэр щагъэпэж ди зэманым куэдрэ дрихьэлIэркъым, - жиIащ щихънагъ Феофилакт къызэхуэсахэм защыхуигъазэм – Гуапэщ Валерий и псалъэр зэригъэпэжар, члисэ ухуэныгъэм ехьэлIауэ».

Щихънагъыр щоджэнымрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ члисэм тхьэлъэIухэр, лэжьыгъэ щхьэпэхэр щрагъэкIуэкIыну захуигъэзащ, екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ, уэзджынэр игъэзууащ, члисэ комплексыр щIыгъуу.

Просмотров: 2033

Поделиться

VK:39834