Греческэ къуажэм щагъэнэхуащ члисэ тхьэнапэм и тыхь щIапIэр

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 3-м Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм тхьэлъэIу литургие нэужьым щагъэнэхуащ тхьэнапэм, щихъым и къарум я тыхь щIапIэр. Члисэм саугъэт хуащIащ алыджхэм я «Энотис» зэгухьэныгъэм хэт щIалэгъуалэм. Ар ягъэнэхуным и пэ къихуэу щоджэн Пронь Алексей псапащIэхэм фIыщIэ яхуищIащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэр тепсэлъыхьащ Iэгъуэблагъэр зыхуей хуагъэзэным теухуа Iуэхухэм.

Просмотров: 1092

Поделиться

VK:39834