Грант проектни биринчи этапы бошалды

Быйыл май айны 30-да, июнну 1-ри бла 3-де «Првославная инициатива 2017-2018» деген Халкълаарасы грант конкурсда хорлагъан "Карачаево - Черкесия и Православная Церковь на Кавказе в XIX - XX вв. Цикл просветительских бесед", деген проектни тамалында, ангы къошулгъанла, Къарачай-Черкесия бла Ставрополь крайны православ дин багъалатхан джерлеге айландыла. Юч кюнню ичинде джолоучула кеслерине кеб  джангы затланы билдиле. Быйыл майны 30-да ала Орджонекидзе поселокда Кавказ ауушланы къоруулагъанланы Музейинде болдула, Хорламчы Георгий шыйыхны клисасына Чуана къаягъа чыкъдыла эмда 10-чу емюрню биринчи джарымында ишленнген тарихинден хапарлы болдула Быйыл июн айны 3-де ала Тебен Архызда  Эресейни Илмула Академиясыны Астрофизика абсерваториясында болуб азимутлу уллу телескопну да кердюле, Алан шахарны эртдеги клисаларына къараб эмда Александро-Афон монастырны тарихи бла шагърей болдула алайдан ала къаяда  салыннган Къутхарыучу Масихни иконасына чыкъдыла. Аны тышында да республиканы православ дин багъалатхан джерлерине да айландыла. Грант проектни
къурамында баргъан Ставропль крайда лджолоучулукъну юсюнде биз алгъаракъда сайтыбызда хапар айтхан эдик. Быллай, билим алдыргъан джолоучулукъла бла
баргъан лекцияла грант проектни биринчи джыл джарымыны ахыр этапы болуб тамамланадыла. Энди окъугъанла бла аланы окъутханла архив маатериалла бла укеб
иш этерикдиле, аны эсеби бла джылны аягъында, Къарачай-Черкесияны новомучениклери бла православ тобачыларына аталыб "Святые наших дней, деген китаб чыгъарыкъды. Сетябрь айдан башлаб билим берген лекцияла бла джолоучулукъла джангыдан башланныкъдыла.

Просмотров: 3062

Поделиться

VK:39834