Грант проектым и япэ Iыхьэр и кIэм нэблэгъащ

Накъыгъэм и 30-м, 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м "Карачаево - Черкесия и Православная Церковь на Кавказе в XIX - XX вв. Цикл просветительских бесед"
проект «Чристэн жэрдэм 2017-2018» дунейпсо грант зэпеуэм пашэ щыхъуам хыхьэу, проектым хэтхэр щыIащ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ Ставрополь краймрэ я чристэн лъапIэныгъэхэмрэ щIыпIэ дахэхэмрэ. ЗыплъыхьакIуэ махуищым сабийхэм мыхьэнэ зиIэ куэд къащIащ, гъэщIэгъуэн ящыхъуащ.
2018 гъэм накъыгъэм и 30-м ахэр щыIащ Кавказыр зыхъумахэм я музей Орджоникидзе къуажэм дэтым, Шоан бгым дэкIащ икIи Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и тхыдэм зыхагъэгъуэзащ, XX лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм яухуам. Архыз Ищхъэрэ къуажэм 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 3-м ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и астрофизикэ обсерваторэм, азимутальнэ телескоп иным и тхыдэм зыхагъэгъуазэри, Алан къалэм и члисэжьхэм щыIащ, я тхыдэм зыхагъэгъуэзащ, Александро-Афонскэ Зеленчукскэ пшахъуэщIым и тхыдэми, КъегъэлакIуэ Христос и мыIэрыщI Тхьэнапэм дэкIащ, республикэм и нэгъуэщI чристэн члисэхэм щыIащ. Грант проектым хыхьэу Ставрополь зэрыкIуам теухуауэ ди сайтым дыщытепсэлъыхьащ. УзэщIыныгъэ зыплъыхьакIуэхэр, лекцэхэр япэ Iыхьэм и
грант проектым и кIэух хъуащ. Иджы еджакIуэхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэхэмрэ лэжьыгъэшхуэ къапэщылъщ къаIэрыхьа архив дэфтэрхэм ехьэлIауэ, илъэсым и кIэухым Къэрэшей-Шэрджэсым Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зыIуэтэжа и лIыгъэм теухуауэ ятхыну "Святые наших дней" тхылъ къыдагъэкIынум. ФокIадэм къыщыщIэдзауэ узэщIыныгъэ лекцэхэмрэ зыплъыхьакIуэхэмрэ ирагъэжьэжынущ.

Просмотров: 1286

Поделиться

VK:39834