ТхьэлъэIухэр, щIыналъэ лъапIэм ежьэныр, концертхэр махуэшхуэм траухуащ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м, Сабийхэр хъумэным я дунейпсо махуэм, Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам дунейм ехыжа сабийхэм папщIэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. Ар иригъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн Мовчанов Димитрий члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм щIыгъуу. ТхьэлъэIум хэтащ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр.
ТхьэлъэIу нэужьым къызэхуэсахэм захуигъэзащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн Мовчанов Дмитрий: «…Мы къулыкъур гъэмахуэм и пэ махуэхэм ирагъэкIуэкI мэкъуауэгъуэм и 1-хэм, Сабийхэр хъумэным я дунейпсо махуэм, узыфэхэм, машинэ зэжьэхэуэм, зауэм, щIыуэпсым и къэхъугъэм зи гъащIэм ихьа цIыкIухэм папщIэ. Апхуэдэу абы дигу къегъэкIыж щIэблэм ди нэIэ ятедгъэтын зэрыхуейр, зи гъащIэр балигъхэм я захуагъэм, Iущагъэм елъытахэм…» Щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ шэху уэздыгъэхэр пагъэнащ икIи члисэ зэхуэхьэсам ахэр щагъэуващ.
А махуэм и пщыхьэщхьэм Минводы къалэм и Никольскэ члисэм тхьэлъэIу щеIкуэкIащ, хэкIуэда сабийхэм папщIэ. Округым и чристэн щIалэгъуалэм я жэрдэмкIэ, хэкIуэда сабийхэм я адэ-анэхэр, екIуэлIапIэм кIуэ ныбжьыщIэхэр Тхьэ  елъэIуащ абыхэм папщIэ. Къызэхуэсахэм дунейм ехыжахэр ягу къагъэкIыжыну,псэухэм я узыншагъэр яхъумэну захуигъэзащ члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл. ТхьэлъэIу нэужьым сабийхэм уафэм шар хужьхэр ираутIыпщхьащ.
2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр щыIащ Ставропольем и щIыналъэ лъапIэхэм. НыбжьыщIэхэм я гъусащ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр, Свято-Сергиевскэ гимназием и егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэм я адэ-анэхэр.
ЗэIущIэм хэтхэр япэу здэщыIар Ставрополь крайм и Къэрал архивырщ. 
УнафэщIым щIэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и къуэдзэ Анненкэ Иринэ, архивым и лэжьакIуэхэр къытеувыIащ IуэхущIапIэр къызэрыунэхуам, абы щахъумэ дэфтэрхэм, Ставрополь Духовнэ Консисторием и фондым щахъумэ архивхэм – абы узэрыщылэжьэнум къытеувыIащ.
ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм къыкIэлъыкIуэу яунэтIащ Ставрополь къалэм и Андреевскэ члисэм. Члисэм, Ставрополь и Духовнэ семианрием, члисэ тхыдэ музейм зыплъыхьакIуэ щыIащ Кантлоковэ Екатеринэ. ИужькIэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Преображение члисэм щыIащ. Регент къудамэм и унафэщI Павленкэ Николай къытеувыIащ регент къудамэм и тхыдэм, члисэм и Iэгъуэблагъуэм щыIэм. Къалэм и Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Чемоданов Николай еджакIуэхэм епсэлъылIащ. ИужькIэ ахэр Казанскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щыIащ. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм зыхагъэгъуэзащ уэзджынэм и тхыдэм, икIи ар ягъэзууащ. ЕджакIуэхэр щыIащ къалэм и Иоанно-Мариинскэ цIыхубз къулъшырыфымрэ Татаркэ къуажэм дэт «Всех скорбящих радость» цIыхухъу къулъшырыфымрэ. Къулъшырыфым гъуэгу тетхэм щэджэгъуашхэ щащIащ, игуменым и чэнджэщхэм едэIуащ, IэфIыкIэхэр къыщратащ.
УзэщIыныгъэ зэхыхьэр екIуэкIащ Карачаево - Черкессия и Православная Церковь на Кавказе в XIX - XX вв. Цикл просветительских бесед  «Чристэн жэрдэм 2017-2018» дунейпсо грант зэпеуэм и проектым хыхьэу. 2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген щыIащ къалэм и нэIэм щIэт сабий унэм. Сабийхэм я гуапэу хьэщIэхэр ирагъэблэгъащ, махуэшухэ концерт ирагъэплъащ. УнафэщIыр ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ, сабийхэр зэрахъумэн хуейм къытеувыIащ.
2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м Иноземцевэ къуажэм Крупскэм и цIэр зезыхьэ и Сабий унэ №10-м и гъэсэнхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ хъуэхъукIэ захуигъэзащ Тхьэм и Анэм и Успения Члисэм и унафэщI щоджэн Пытайло Иоанн. Абы къыхигъэщащ гъэсэнхэмрэ псапащIэхэмрэ я къулыкъу хьэлэлыр икIи захуигъэзащ Тхьэм щыгугъыну икIи гъащIэм и гугъуехьхэм щымышынэну.

Просмотров: 1194

Поделиться

VK:39834