Сабий унэм и гъэсэнхэм шы тесыкIэ зрагъащIэ

2018 гъэм мэкъуауэгъуэм и 2-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт щыIащ епархием иппотерапиемкIэ и «Целебный Ессентуки» Центрым. Ар Псыхуабэ, Черкесск епархием 2016 гъэм дыгъэгъазэм къызэригъэпэщащ. Центрыр ядоIэпыкъу зи узыншагъэм къимыхь сабийхэм, волонтёрхэм абы ныкъудыкъуэхэр хагъэгъуазэ. Мы зэманым «Целебный Ессентуки» центрым сабий 56-м я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ, иджыри 20 чэзум щытщ. Центрым и шэщым шы 18 щыIэщ. Абы щыщу 12-р езыхэм ейщ. Иппотерапием къыдэкIуэу центрыр шыгъажэхэм хэтщ. Иджыблагъэ епархием и гупым дунейпсо зэпеуэхэм япэ увыпIэр къыщихьащ. Шы акробатикэкIэ
IуэхущIапIэхэр зэгурыIуауэ центрым зыщагъасэ Сабий унэ №35-м и гъэсэнхэм. Архиепископ Феофилакт къыхигъэщхьэхукIа бгъэдыхьэкIэщIэщ ар. Фигу къэдгъэкIыжынщи, центрым пщIэншэу Iуэхутхьэбзэхэр елэжь. Абы епархиемрэ псапащIэхэмрэ доIэпыкъу. Щихънагъым псапащIэхэм фIыщIэ яхуищIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм дерсым щызэхуэса ныбжьыщIэхэр зригъэцIыхуащ, унафэщI щоджэн Тростинский Сергийрэ центрым щылажьэхэмрэ я гъусэу тепсэлъыхьащ IуэхущIапIэр зэрырагъэфIэкIуэнум. Зэман дызыхуэкIуэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуагъэувыжар шыхэр мэкъумылэкIэ къызэрагъэпэщынырщ. Щихънагъым хьэ тоннитху пщIэншэу къахуишащ. Гъавэр ягъэхьэзырын папщIэ мэкъумэш техникищ къащэхуну я мурадщ.
Центрым зрагъэужьыну я мурадщ апхуэдэ къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэрми къыщызэIуахыу. Сабий плIыщIым щIигъу абы иджыпсту поплъэ я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэну. Центрым и IэщIагъэлIхэр дэIэпыкъуэгъу хъунущ тренерхэр гъэхьэзырынымкIэ, иппотерапие дерсхэм папщIэ шыхэр къыхэхынымкIэ. АдэкIи республикэм иппотерапиер щыпхыгъэкIынымкIэ центрыр дэIэпыкъуэгъу хъунущ.

Просмотров: 859

Поделиться

VK:39834