Школ библиотекэхэм тхылъхэр тыгъэ хуащIащ

2018 гъэм накъыгъэм и 25-м Псыхуабэ, Черкесск епархием и Богословскэ- катехизатор курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег IущIащ «Егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я информационно-методикэ центр» IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм. Ар теухуауэ щытащ славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм. ЗэIущIэм хыхьэу щоджэным архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI саугъэтыр Псыхуабэ къалэм и школхэм тыгъэ яхуищIащ – Лобастов Н. А. и «Записки сельского учителя» тхылъхэр. Абы щызэпкърахащ классикэ урыс литературэм и тхыгъэхэр.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, щоджэн нэхъыжьыр Кавказым и Минводы къалэхэм я библиотекэхэм я лэжьакIуэхэм щыIущIам унафэ ящIащ Псыхуабэ епархием и школ библиотекэхэм я фондхэм хагъэхъуэну.

Просмотров: 1221

Поделиться

VK:39834