Школ сочинения конкурсда хорлагъанла Екатеринбург шахаргъа барлыкъдыла

Эресейни ахыр императору Николай 2-чи бла аны юйдегисини эсгериуню 100 джыллыгъын белгилеу кюнледе Пятигорск бла Черкесск епархияны Лермонтов клиса округунда орта билим берген школланы сохталарыны арасында сочиненияланы ачыкъ конкурсу болуб етдю. Анда хорлагъанланы шахарны Сабий музыка школунда саугъаладыла. Ол ишге округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Фаустов Константин, Острогорка элде Георгий клисаны тамадасы протоирей Холодный Александр эмда Лермонтов шахарны администрациясыны ишлерини хакъындан управляющийи Коломыцева Ирина къошулдула. Конкурсда, Лермонтов шахарны 2-чи номерли школуну сохтасы Лускань Егор хорлады, Винсады элде 9-чу номерли школну сохтасы Гридчин Борислав бла Пятигорский поселокда 14-чю номерли школну сохтасы Антонова Анна- конкурсну лауреатлары болдула. Ала кубокла бла дипломла бла бирге сертификатла да алдыла. Ол сертификатла алагъа устазлары бла бирге Екатеринбургда патчах юйдеги тургъан джерлеге паломничество этерге мадар бередиле. Конкурсха къошулгъанла бла аланы устазлары да грамотала бла саугъаланнгандыла. Бу къуанч ишни, Лермонтовда Сабий музыка школ бла культура Къаланы коллективлерини концерти бла тамамладыла.

Просмотров: 1547

Поделиться

VK:39834