Школ сочиненэхэм пашэ щыхъуахэр Екатеринбург ягъэкIуэнущ

Урыс пащтыхь Николай II-мрэ и унагъуэмрэ я фэеплъыр илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу Псыхуабэ, Черкесск епархием и Лермонтовскэ члисэ округым курыт еджакIуэхэм я еджакIуэхэм сочиненэ тхынымкIэ зэпеуэ зэIуха ирагъэкIуэкIащ. Ахэр щагъэлъэпIащ къалэм и Сабий музыкэ школым округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин, Острогоркэ къуажэм и Георгиевскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Холодный Александррэ Лермонтовэ къалэ администрацэм и Iуэхухэр зезыгъакIуэ Коломыцевэ Иринэрэ.
Зэпеуэм пашэ щыхъуащ Лермонтов къалэм и курыт школ №2-м и еджакIуэ Лускань Егор. Винсанды къуажэм и курыт школ №9-м щеджэ Гридчин Бориславрэ Пятигорскэ къуажэм и школ №14-м щIэс Антоновэ Аннэрэ зэпеуэм и лауреат хъуащ. Кубокхэмрэ дипломхэмрэ ящIыгъуу а еджакIуэхэм сертификатхэр иратащ, я егъэджакIуэхэм я гъусэу Екатеринбург пащтыхь унагъуэм и фэеплъ щIыпIэхэм кIуэуэ Тхьэ щелъэIуну Iэмал къезытыр.
Зэпеуэм хэта ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ щIыхь тхылъхэр иратащ. Зэхыхьэр ЩэнхабзэмкIэ унэм и гупхэмрэ Лермонтовэ къалэм и Сабий музыкэ школымрэ я концерткIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 1546

Поделиться

VK:39834