Щоджэным иригъэблэгъащ «Зарница» джэгум и щIыналъэ Iыхьэм хэтхэр

2018 гъэм накъыгъэм и 20-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, хабзэхъумэ органхэм, пенитенциарнэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин хэтащ Ставрополь и «Зарница» 44-нэ дзэ-спорт джэгум и щIыналъэ Iыхьэр къыщызэIуахым. Ар Псыхуабэ Пост №1-м щекIуэкIащ «Огонь вечной славы» фэеплъым деж.
Абы хэтащ Псыхуабэ къалэм и Iэтащхьэ Скрипник Андрей, джэгур езыгъэкIуэкIа генерал-майор Марьин Валентин, хьэщIэ лъапIэхэр, зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр, Ставрополь крайм и дзэ комиссариатым и къудамэхэм я унафэщIхэр, Ставрополь крайм и гъэзэщIакIуэ органхэм я лIыкIуэхэр, дзэм къулыкъу щызыщIэхэр, армеец ныбжьыщIэхэр, къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ.
А махуэм щыщIэдзауэ Псыхуабэ къалэм и «Мэшыкъуэ» ЩIалэгъуалэ патриот центрым армеец ныбжьыщIэхэм я батальон щыIэщ, Ставрополь крайм и «Зарница» зэпеуэм пашэ щыхъуа ныбжьыщIэ 400 щызэхуишэсауэ. Зауэм хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым деж удз гъэгъахэр тралъхьащ.

Просмотров: 1541

Поделиться

VK:39834