Щоджэным дамыгъэхэр яритащ Евдокимовскэ къеджэныгъэхэм хэтахэм

ЕссэнтIыгу къалэм и Тхьэнапищ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрей, къалэ школ №4-м и унафэщI Сошин С.А. ягъэлъэпIащ V Евдокимовскэ къеджэныгъэхэм хэта еджакIуэхэр. Щоджэным ныбжьыщIэхэм щIыхь тхылъхэр, саугъэтхэр яритащ. ЕджакIуэхэм защыхуигъазэм, унафэщIым абыхэм щIэныгъэ зрагъэгъуэтыным ехъулIэныгъэ щаIэну ехъуэхъуащ.

Просмотров: 2148

Поделиться

VK:39834