Гимназиячыла бла ушакъны Черкесскени къоруулауну юсюнден бардырдыла

Быйыл май айны 17-де Черкесскени Свято-Сергий гимназиясында , туугъан шахарларын-къанлы немец фашистледен къоруулану эсге тюшюрдюле. Гимназиячыланы аллында ал классланы устазы Салащенко Татьяна селешди. Ол сабийлеге, къазауатны кезюуюнде Черкесск бла Къарачай шахарла блакадада Тургъан Ленинграддан келгенлени кеслерине алгъанларындан, аланы асламысы сабийле болъандыла, Черкесскеде 7 госпитал ишлегенинден эмда шахар тийреде партизанланы къазауат этгенлеринден хапар айтды. Татьяна Салащенко дагъыда Ата Джуртлары ючюн сермешген черкесскечиле –подполковник Лободин Иванны, лейтенант Карданов Муратны, сержант Лаар Иосифни , стрелковвй батальонну командири Омельянюк Филиппни эмда башхаланы юслеринден хапар айтды. Аланы сыйларына шахарны орамларын атагъандыла. Аны тышында да Татьяна Сергеевна Уллу Ата Джурт къазауатда аскерчилени джигитликлерине аталгъан музейле бла мемоиал комплекследен да айтды. Черкесскеде джашагъан ветеранланы джашауларындан эмда джигитликлери бла шахарны къалай азатлагъанларындан Никольский клисаны клириги иерей Гурин Александр хапар айтды. Ол артыкъ да бек экеуленни втеранла Хижняк Иван Лукич бла Забарин Федор Тимофеевичге уллу эс бурду. Сабийлени аланы джашауларындан хапарлы болуб орденлери бла медалларын да кердюле. Бу тюбешиу «Православная инициатива 2017-2018» деген Халкълаарасы грант конкурсда хорлагъан "Карачаево - Черкесия и Православная Церковь на Кавказе в XIX - XX вв. Цикл просветительских бесед", деген проектни къурамында баргъанды.

Просмотров: 2876

Поделиться

VK:39834