Гимназием щекIуэкIа зэпсэлъэныгъэр траухуащ Черкесск зыхъумэжыныгъэмкIэ и тхыдэм

2018 гъэм накъыгъэм и 17-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием ягу къыщагъэкIыжащ къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къызэрыIэщIахыжам и тхыдэр. Гимназием и гъэсэнхэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэ Салащенкэ Татьянэ.
Ар еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Черкесск, Карачаевск къалэхэм зауэ зэманым Ленинград блокадэм щыпсэухэр къызэрырагъэлар, абы сабий куэд зэрыхэтар, Черкесск и Iэгъуэблагъэм сымаджэщи 7 зэрыщылэжьар, уIэгъэ хъуахэм щеIэзэу, къалэм партизанхэм щызэфIагъэкIахэм.
Салащенкэ Татьянэ ягу къигъэкIыжащ къалэм щыпсэуа нэгъуэщI лIыхъужьхэр – подполковник Лободин Иван, лейтенант Къардэн Мурат, шабзауэ батальоным и командир Омельянюк Филипп, сержант Лаар Иосиф, нэгъуэщIхэри. Абыхэм я цIэр уэрамхэм фIащащ. Татянэ ягу къигъэкIыжащ фэеплъхэр, музейхэр, ЩIыхь зауэм и плIанэпэхэр, Хэку зауэшхуэм теухуахэр.
Черкесск щыпсэуа ветеранхэм я лIыгъэхэм, къалэр щхьэхуит къэзыщIыжахэм тепсэлъыхьащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр. Ар къытеувыIащ ветеранитIым зэрахьа лIыгъэм Лукич Иванрэ Забарин Фёдоррэ. Сабийхэм абыхэм я гъащIэм зыхагъэгъуэзащ, я орденхэмрэ медалхэмрэ еплъащ.
УзэщIыныгъэ зэпсэлъэныгъэр "Карачаево - Черкесия и Православная Церковь на Кавказе в XIX - XX вв. Цикл просветительских бесед" проектым хыхьэу ирагъэкIуэкIащ. Ар «Чристэн жэрдэм 2017-2018» дунейпсо грант зэпеуэм пашэ щыхъуам хыхьэу къызэрагъэпэщащ.

Просмотров: 2877

Поделиться

VK:39834