Щоджэныр еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Вознесением

2018 гъэм накъыгъэм и 17-м, Тхьэм и Вознесения махуэшхуэм, Спартэ (КъШР) къуажэм и Тхьэнапищ члисэм щIыпIэм и курыт еджапIэм щIэсхэр щыIащ. Ахэр Тхьэ елъэIуащ. ИужькIэ члисэм и унафэщI щоджэн Иманов Алексей сабийхэм яхутепсэлъыхьащ Вознесения махуэшхуэм икIи ныбжьыщIэхэр къыхуриджащ адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ едэIуэну. Зэхыхьэ нэужьым щоджэным еджакIуэхэм тхьэнапэхэр фэеплъ тыгъэ яхуищIащ.

Просмотров: 3324

Поделиться

VK:39834