Архиепископ Феофилакт щыIащ Тыркуменистаным и екIуэлIапIэхэм

2018 гъэм накъыгъэм и 10-14-хэм Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ, Урыс Чристэн Члисэм и Патриаршэ благочиниер Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и къэралым щызезыгъакIуэр Тыркуменистаным щыIащ.
Абы ирихьэлIэу Пастыр нэхъыщхьэр щыIащ Тыркуменистаным и екIуэлIапIэ 12-м щыщу 7-м. Ар теухуауэ щытащ щихънагъыр щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ епсэлъэным.
2018 гъэм накъыгъэм и 11-м щоджэн нэхъыщхьэм иригъэкIуэкIащ Тыркуменабад и Петропавловскэ члисэм и тхьэлъэIу литургиер, щихъ, Байрамали къалэм и митрополит Алексий и цIэр зезыхьэ члисэм и пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур. Накъыгъэм и 12-м тхьэлъэIу литургиер архиепископ Феофилакт щригъэкIуэкIащ Мары къалэм и Покров члисэм. Пщыхьэщхьэм абы иригъэкIуэкIащ Теджен къалэм апостол Фомэ и цIэр зезыхьэ члисэм и пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур. Накъыгъэм и 13-м щихънагъыр Тыркуменистаным и къалащхьэм и екIуэлIапIэхэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я гъусэу Тхьэ щелъэIуащ. Пастыр нэхъыщхьэм литургиер щригъэкIуэкIащ Никольскэ члисэм. Пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур Ашхабад и Александро-Невскэ члисэм.
Патриаршэ благочинием и екIуэлIапIэхэм я тхьэлъэIухэм жыджэру щылажьэ мамыр цIыхухэм хуагъэфэщащ Патриаршествэр зэрызэфIагъэувэжрэ илъэси 100 зэрырикъум щыхьэт техъуэ медалымрэ Архиерейм и щIыхь тхылъхэмрэ тыгъэ яхуищIащ.
Щихънагъым къалащхьэм и Никольскэ члисэм и щоджэн Бондарев Сергий и унэр игъэнэхуащ. Патриаршэ благочиниер и дэIэпыкъуэгъуу псэупIэр зыхуей хуагъэзэжащ. А члисэм и щоджэным и лъэIукIэ щоджэн Киреев Димитрий архиепископ Феофилакт умэхъын ищIащ абы ипхъу къалъхугъащIэр. Щоджэн нэхъыщхьэр щоджэнхэм я гъусэу тепсэлъыхьащ Патриаршэ благочиниер къызэрыунэхурэ илъэсипщI зэрырикъур зэрагъэлъэпIэнум. Абы хыхьэу къызэрагъэпэщынущ концерт. Абы тыркумэныбзэкIэ щагъэзэщIэнущ члисэ лэжьыгъэхэр. Языныкъуэ уэрэдхэр япэу жаIэнущ.
Зэгухьэныгъэхэм щыкIуэм, архиепископ Феофилакт екIуэлIапIэхэм я библиотекэхэм зыщиплъыхьащ. Тхьэмахуэ школхэм я лэжьыгъэхэр къапщытащ, къыкIэлъыкIуэ гъэ еджэгъуэм и планыр яубзыхуащ. Щихънагъыр IущIащ духовнэ школхэм щIэтIысхьэну зызыгъэхьэзырхэм икIи экзаменхэм пхыкIыну ехъуэхъуащ. Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ядригъэкIуэкIа узэщIыныгъэхэмрэ зэпсэлъэныгъэхэмрэ хыхьэу ялъигъэIэсащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл къыбгъэдэкI хъуэхъухэр. «Ар мамырыгъэмрэ Члисэм и ефIэкIуэныгъэмрэ къадэкIуэу Тыркуменистаным и зыужьыгъэм папщIи Тхьэ йолъэIу. Патриарх Кирилл махуэ къэс толажьэ Члисэр ихъумэнымрэ игъэбыдэнымрэ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ядэIэпыкъун папщIэ», - ягу къигъэкIыжащ архиепископ Феофилакт.
ЗэIущIэр щиухым яIущIащ УФ-м и Полномочнэ лIыкIуэу Тыркуменистаным щыIэ Блохин Александррэ Беларусь Республикэм и лIыкIуэ Табанюхов Олегрэ.

Просмотров: 1173

Поделиться

VK:39834