Псыхуабэ щекIуэкIащ V Евдокимовскэ къеджэныгъэхэр

2018 гъэм накъыгъэм и 15-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ екIуэкIащ Епархием и «Отчизны верный сын» V щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар теухуауэ щытащ генерал Евдокимовым и фэеплъым. Тэрч, Кубань къэзакъыдзэхэм я фэеплъ щIыпIэхэрщ нэхъыбэу зытеухуауэ щытар. Евдокимовскэ къеджэныгъэхэм я лэжьыгъэм хэтащ Ставропольем, Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэбэрдей-Балъкъэрым я курыт еджапIэхэм я еджакIуэхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентхэр.
Псыхуабэ и лъахэхутэ музейм защригъэплъыхьащ Евдокимовскэ къеджэныгъэхэм хэтахэм щIэныгъэ къудамэм и унафэщI Семендяев Михаил. ИужькIэ Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и Iэгъуэблагъэм, граф Евдокимов и кхъащхьэр 1935 гъэ пщIондэ здэщыIам, иджы фэеплъ пхъэбгъу здагъэувам, епархием къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефанрэ епархием и щоджэнхэмрэ Евдокимов Николай и фэеплъ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIуащ. Къеджэныгъэхэм хэтахэм абы удз гъэгъахэр тралъхьащ. Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ центрым конференцым кърикIуахэр щызэхалъхьэжащ. Мы гъэм къэпщытакIуэхэм я деж ягъэхьащ
лэжьыгъэ куэд – щэщIрэ йрэ. Абы щыщу хыр зи Iэдакъэ къыщIэкIахэм ягъэлъэгъуащ. Зэпеуэ нэужьым пашэ хъуащ Подтыкан Александ Май къалэм щыщыр. Ар тепсэлъыхьащ урыс-япон зауэм хэта къэзакъым и фэеплъ Къэбэрдей- Балъкъэрым щыIэм. ЕтIуанэ увыпIэр зэдагуэшащ ЕссэнтIыгу щыщ Усс Елизаветэ, Зеленчукскэ станицэм щыщхэу Смазнов Василийрэ Бобровский Александррэ. Ещанэр лъагъэсащ Брагин Василий (Май къалэ), Новопавловск щыщ Матвейчук Елизаветэ, Минводы щыщ Михайлов Андрей сымэ.
Зэхьэзэхуэм пашэ щыхъуахэм иратащ щIыхь тхылъ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и Iэ зыщIэлъыр. УвыпIиплI къэзыхьахэр ягъэпэжащ Тэрч зэгухьэныгъэм и фондым къыбгъэдэкI ахъшэ саугъэтхэмкIэ.
Лэжьыгъэ нэхъыфI 20-р V Евдокимовскэ къеджэныгъэхэм теухуауэ къыдагъэкIа брошюрэм хагъэхьащ. Ар пашэ хъуахэм иратащ.
Евдокимовскэ къеджэныгъэхэм хэтхэм фIэхъус ярихащ Псыхуабэ и къалэ думэм и депутат Карташовэ Ларисэ. Къалэ-зыгъэпсэхупIэм и библиотекэхэм тыгъэ хуащIащ Тэрч къыдэкIыгъуэм и экземплярхэр, еджакIуэхэр къэзакъ тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ драгъэхьэхын папщIэ.

Просмотров: 1294

Поделиться

VK:39834