Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

«ДыгъафIэ къалэ» гъэмахуэ унагъуэ инклюзивнэ зыгъэпсэхупIэ лагерым зыщрагъэтх

ПщIэ зыхуэтщI адэ-анэхэ! «ДыгъафIэ къалэ» гъэмахуэ унагъуэ зыгъэпсэхупIэ инклюзивнэ лагерым зыщевгъэтх хъунущ. ОВЗ узыфэ зыпкъырыт сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ зыщывгъэпсэхуну фыкъыдогъэблагъэ! Япэ гупыр – мэкъуауэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ мэкъуауэгъуэм и 30 пщIондэ.
ЕтIуанэ гупыр – бадзэуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ бадзэуэгъуэм и 31-рэ пщIондэ.
Зэхыхьэм пщIэншэу фыхэт хъунущ. ФепIэщIэкI, увыпIэр мащIэщ! 
УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонымкIэ: 89614928616 – Екатеринэ. Мы проектыр «Чристэн жэрдэм» дунейпсо зэпеуэм 2017-2018 гъэхэм пашэ щыхъуащ. Ар ягъэзащIэ Псыхуабэ, Черкесск епархиемрэ ЕссэнтIыгу къалэ администрацэмрэ я дэIэпыкъуэгъуу.

Просмотров: 1339

Поделиться

VK:39834