Щоджэныр еджакIуэхэм IутIыжым яхутепсэлъыхьащ

2018 гъэм накъыгъэм и 10-м, ЕссэнтIыгу къалэм и школ №4-м и администрацэм иригъэблагъэри, къалэм и Свято-Троицкэ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрей ОПК дерсыр курыт классхэм щызыджхэм яIущIащ, IутIыжым теухуам. УнафэщIыр школым и унафэщI Сошин С.А., ОПК-мкIэ егъэджакIуэ Юбенцовэ В.Т., Христос ЛIахэм КъазэрыхэтэджыкIыжа, ТекIуэныгъэм и махуэшхуэхэмкIэ. Щоджэныр IутIыж махуэшхуэм и члисэ хабзэхэм, и тхыдэм, и мыхьэнэм тепсэлъыхьащ икIи еджакIуэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ. Апхуэдэу ахэр хьэщIэм ехъуэхъуащ, махуэшхуэ усэ къеджэри. ЗэIущIэр щиухым Андрей еджакIуэхэм тыгъэ яхуищIащ «Азбука православия» брошюрэр.

Просмотров: 1642

Поделиться

VK:39834