Исправнэ станицэм и къэзакъхэм атаманыщIэ хахащ

2018 гъэм накъыгъэм и 9-м Исправнэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и зи чэзу зэIущIэм щыхахащ атаманымрэ зэгухьэныгъэм и Правленэмрэ. Лэжьыгъэм и пэ къихуэ тхьэлъэIум къеджащ станицэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр. Къэзакъхэм хахащ атаманыщIэ Захарютэ Николай. Къэзакъхэм апхуэдэу финанс-ревизэ комиссэм, судым, нэхъыжьхэм я советым хэтынухэр хахащ.

Просмотров: 1458

Поделиться

VK:39834