«Солнечный городок» волонтер курслагъа чакъырады

Багъалы шохла!»Православная инициатива 2017-2018» деген Халкълаарасы грант конкурсда хорлагъан «Солнечный городок» деген кюндюз турургъа Джайгъы юйдегили инклюзив форумну проектин хайырландырыуну чегинде , быйыл май айны 12-ден 26-на дери форумну ишигне болушургъа излеген адамлагъа волонтерланы къысха курслары барлыкъдыла. Хар биринден «башха тюрлю» сабийле бла «Этика и общение деген курснцу иш планы» 15 адам хар биринде эки къауум боллукъду. Хар бир къауумгъа 5 сагъат берилликди. Волонтерланы джыллары 14 –ден башланырыкъды.
Майны 27-де –сертификатла берликдиле. Заявкала майны 11-не дери алынныкъдыла. Толу хапар билирге излегенле 89614928616 Екатерина Алексеевнадан сорургъа неда интернет мадарла бла E-mail: solnechniy_gorodok@mail.ru Instagram: @solnechniy_gorodok в директ дегенден билирге боллукъду.

Просмотров: 2591

Поделиться

VK:39834