Епархием и щIалэгъуалэр Змейкэ бгым ебланэ дэкIащ

2018 гъэм накъыгъэм и 1-м Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, ебланэу бгым дэкIащ икIи Змейкэ бгым и щхьэм тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ. Ар иригъэкIуэкIащ Новопавловск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн Цапко Владислав. Минводы, Псыхуабэ, Лермонтовэ, Новопавловск, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей- Шэрджэсым щыщ щIалэгъуалэр гъэ къэс Змейкэ бгым докI, Тхьэ щолъэIу икIи Христос и Щэхухэм зыщыхагъэгъуазэ. Къулыкъу нэужьым зэхыхьэм хэтахэр, хабзэ зэрыхъуауэ, бгыщхьэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ.

Просмотров: 1847

Поделиться

VK:39834