Епархием и лIыкIуэр хэтащ семинарым и лэжьыгъэм

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 26-28- хэм Псыхуабэ епархием практикэ семинар щекIуэкIащ, КИФЩI-м и субъектхэм я Жылагъуэ комиссэм хэтхэр я лэжьыгъэмкIэ зэхъуэжэн папщIэ.Президент грантхэмкIэ фондым и дэIэпыкъуныгъэр зылъыса семинарым и лэжьыгъэм хэтащ УФ-м и Президентым граждан жылагъуэмрэ цIыхум и хуитыныгъэмрэ зегъэужьынымкIэ и Советым и лIыкIуэхэр, Жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэ комиссэм хэтхэр, Жылагъуэ палатэмрэ УФ-м цIыхум и хуитыныгъэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу КИФЩI-м щиIэ аппаратым щыщхэр, 

Урысей УФСИН-м Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр, МВД-м и къудамэм и лIыкIуэхэр, Жылагъуэ советхэм щыщхэр. Псыхуабэ, Черкесск епархием и лIыкIуэу семинарым хэтащ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин. Семинарым и къалэныр зыхуэунэтIауэ щытар я лэжьыгъэмкIэ зэдэгуэшэнырщ, полицэм и къудамэхэр къэпщытэнымкIэ Iэмалхэм ехьэлIа щIэныгъэм хэгъэхъуэнырщ, УИС-мрэ МВД-мрэ
я интернет-ресурсхэм я лэжьыгъэм и Iэмалхэм зыхэгъэгъуэзэнырщ. Семианрым хыхьэу зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ епархием и къудамэмрэ Ставрополь крайм и «Славянский Союз Ставрополья» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ зэрызэдэлэжьэнум ехьэлIауэ. Ар хуэунэтIащ социальнэ мыхьэнэ зиIэ «Россия страна равных прав» проектыр гъэзэщIэным.

Просмотров: 1254

Поделиться

VK:39834