Черкесск ягу къыщагъэкIыжащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фэеплъыр

2018 гъэм илъэсищэ мэхъу Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэу Флегинский Александррэ Никандррэ (Прусак) дунейм зэрехыжрэ. Александр Ставрополь Духовнэ семинариер къиухащ. Красногорскэ станицэм къулыкъу щищIащ, Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэгъуэблагъэм щыIэм икIи округым и миссионер, благочинием и щоджэн къулыкъухэр щрихьэкIащ 1885-1908 гъэхэм. Александр 1918 гъэм яукIащ. Щихъым и хьэдэр мазибл дэкIа нэужь къагъуэтыжащ. А гъэ дыдэм и фIэщхъуныгъэмрэ Члисэмрэ папщIэ щихъ Никандр (Прусак), Александро- Афонскэ пшахъуэщIым XIX лIэщIыгъуэм и кIэхэм XX-м и пэщIэдзэхэм щыIащ. Щихъхэр Урыс Чристэн Члисэм канон щащIащ.
Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм я хэкуэгъухэм я фэеплъхэр ягу къагъэкIыжащ. Члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр щихъхэм я гъащIэмрэ я лIыгъэмрэ къытеувыIащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэр еплъащ Александро-Афонскэ Зеленчукскэ цIыхухъу къулъшырыфым теухуа фильм. Абы щыIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Никандр. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэм яфIэгъэщIэгъуэнт Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча и щихъхэм Къэрэшей-Шэрджэсым къулыкъу щызыщIахэри зэращыщыр.

Просмотров: 2191

Поделиться

VK:39834