Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам узэщIыныгъэ зэпсэлъэныгъэхэм щыпащэ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 24-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым щекIуэкIащ «Чристэн жэрдэм 2017-2018» дунейпсо грант зэпеуэм пашэ щыхъуа «Карачаево-Черкесия и Православная Церковь на Кавказе в XIX-XX веках. Цикл просветительских бесед» проектым и ещанэ узэщIыныгъэ зэпсэлъэныгъэр.

Зэпсэлъэныгъэм хэтащ Свято-Сергиевскэ гимназием и еджакIуэхэр, С.П. Никулин и цIэр зезыхьэ Республикэ сабий библиотекэм и тхылъеджэ ныбжьыщIэхэр. Члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр тепсэлъыхьащ Баталпашинскэ станицэм 1927-1934 гъэхэм чристэн щоджэнхэр зэрырагъэIэпхъукIам. ЕджакIуэхэр
хагъэгъуэзащ щоджэнхэм ящыщу Покров члисэмрэ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсамрэ къулыкъу щызыщIахэр а зэманым, чристэн фIэщхъуныгъэм папщIэ ахэр зыхагъэта бэлыхьхэр зыхуэдэм. НыбжыьщIэхэр ирагъэплъащ икIи трагъэпсэлъыхьыжащ «Благословенный Кавказ» студием и фильм, Баталпашинскэ станицэм къулыкъу щызыщIахэм теухуам.
Зэпсэлъэныгъэм и етIуанэ Iыхьэр Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и стендхэм деж щрагъэкIуэкIащ. Абдеж еджакIуэхэр щыхагъэгъэузащ узэщIакIуэхэм, зи фIэщхъуныгъэм папщIэ бэлыхь хадзахэм икIи я сурэтхэм еплъащ. Куэдым щIэщыгъуэ ящыхъуащ Черкесск и щоджэнхэм ящыщхэр Япэ Дунейпсо Зауэм щыгъуэ полк щоджэну зэрыщытар, хэкIуэда зауэлIхэм я щхьэгъусэхэм зэрыдэIэпыкъуар, адрейхэм Хэку зауэшхуэм щыгъуэ зэрахьа лIыгъэм папщIэ щIыхь тхылъхэр къызэрыхуагъэфэщар.
Зэхыхьэр щиухым щоджэным «Благословенный Кавказ» журналым и номерыр еджакIуэхэм тыгъэ яхуищIащ. Абы ит тхыгъэхэм ящыщ зыр траухуащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам.

Просмотров: 2737

Поделиться

VK:39834