УнафэщIыр еянэ классым щIэсхэм яхутепсэлъыхьащ тхьэлъэIум

Новоблагодарнэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий къуажэм и курыт еджапIэ №5-м и 8 классым щеджэхэм папщIэ дерс иригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ тхьэлъэIу литургиемрэ ар зэребгъэкIуэкIынумрэ. Зэхыхьэм кърикIуахэр щызэхилъхьэжым, унафэщIым къыхигъэщащ члисэмрэ тхьэлъэIумрэ духовнэ гъащIэмрэ Христос уепсэлъылIэнымрэ мыхьэнэшхуэ зэраIэр. Дерс нэужьым щоджэныр еянэ классым щIэсхэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

Просмотров: 1429

Поделиться

VK:39834