Благочиннэр погранзаставэм теухуа лекцэ къеджащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений щыIащ Къэрэшей-Шэрджэсым и «Загедан» погранотрядым. Ахэр тепсэлъыхьащ иджырей жылагъуэм лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр зэрыщыкIуэдыжым. Зэпсэлъэныгъэм хыхьэу жаIащ лъэпкъ, щэнхабзэ
щхьэхуэныгъэхэр зэрагъэкIуэдыжым жылагъуэм и зэран зэрекIыр. Лекцэ нэужьым благочиннэр щыIащ гъунэгъуу яухуэ члисэ джыназ Невский Александр и фэеплъым. Заставэм и унафэщIыр щоджэным хигъэгъуэзащ тхьэнапэхэр зэрыфIидзэнум, члисэм иужьрей зэманым хухахам.

Просмотров: 1951

Поделиться

VK:39834