IутIыжымрэ Хэкур лъагъуныгъэмрэ щоджэныр еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м Железноводск и Ольгинскэ члисэм и клирик щоджэн Переверзов Роман къалэм и курыт еджапIэ №1-м и еханэ, еянэ классхэм дерситI щригъэкIуэкIащ. Щоджэныр еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Христос и IутIыжым, Тхьэмрэ хэкумрэ хуаIэ лъагъуныгъэм. Псом хуэмыдэу гулъытэ нэхъыбэ хуащIащ Хэку лъагъуныгъэр лъэпкъ зэхэгъэж щIыным
къызэрыхэбгъэщхьэхукIынум, лъэпкъ Iуэхум ехьэлIа псалъэмакъхэм хэкур зэрыщахъумэнум. ЕджакIуэхэм хьэщIэм упщIэ зэмылIэужьыгъуэхэр иратащ: дунейр къызэрыунэхуам щыщIэдзауэ унагъуэм ехьэлIахэри къызэщIиубыдэу. Щоджэныр еджакIуэхэм щIэх-щIэхыу IущIэну яубзыхуащ.

Просмотров: 1082

Поделиться

VK:39834