Къэбэрдей-Балъкъэрым IутIыжыр щагъэлъапIэ дин зэмылIэужьыгъуэхэм итхэм

Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам урысхэр, адыгэхэр, балъкъэрхэм макIуэ Налшык, мэлыжьыхьым и 8. /ТАСС/. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам IутIыжым щыIущIащ – республикэм и члисэ нэхъ ин икIи нэхъ щIэм. ТАСС-м и корреспонденым
къызэрыжраIамкIэ, члисэм екIуалIэхэмрэ абы и унафэщI, щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентинрэ, республикэм и чристэн махуэшхуэр ягъэлъапIэ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэм – чристэнхэм, гъунэгъу лъэпкъхэм я ммахуэшхуэхэр зэрагъэлъапIэм хуэдэу.
Пщыхьэщхьэм жьыуэ щыщIэдзауэ, члисэ зэхуэхьэсам щэбэтым куэд щызэхуэсащ – IутIыж куличхэр ягъэнэхун ирагъэжьащ сыхьэт 16-м. ЦIыхухэр унагъуэкIэ зэгъусэу къокIуалIэ, IутIыж куличхэр къыздахьурэ Iэнэм трагъэувэ. Сыхьэт ныкъуэ къэс ахэр ягъэнэху.
Зэныбжьэгъухэу Олесярэ Аревикрэ IутIыж куличхэр ягъэжьащ езыр-езыру икIи ягъэнэхуну зэгъусэу къэкIуащ. «Нэхъапэхэм къэтщэхуу щытащ. Иджы езыр- езыру тщIыну иужь дихьащ. Ар зэрыдгъэхьэзырынур Интернетым къыщыдгъуэтащ – абы тету тщIыри фIы дыдэу къыдэхъулIащ!» - жеIэ Аревик. И Iыхьлыхэм къадэкIуэу мыслъымэнхэри куличхэмкIэ игъэхьэщIэну и мурадщ абы», - мэгуфIэ хъыджэбзыр.
ЦIыхухэр зэкъуэувэну хуейщ
Члисэм и унафэщI, Налшык округым и чристэн екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, Псыхуабэ, Черкесск епархием и щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин зэрыжиIэмкIэ, нобэ республикэм исхэм я Iыхьэ щанэр чристэн диным итщ. Ауэ IутIыжыр абыхэм я закъуэкъым зыгъэлъапIэр.
«Дин зэмылIэужьыгъуэхэм итхэр зы уэрамым, зы къатым щопсэу. Муслъымэн диным хыхьэу лэкъумхэр ягъажьэмэ (адыгэ лъэпкъ шхыныгъуэ), гъунэгъу псори Iэмал имыIэу зэщIагъэхьэ, икIи цIыхухэм а хабзэр яфIэфIщ. IутIыжми апхуэдэу екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ щоджэнхэмрэ куличхэр кърахьэкI», - жеIэ Валентин.
Абы зэрыжиIамкIэ, члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм урысхэри, адыгэхэри, балъкъэрхэри яхэтщ. Лъэпкъ зэмылIэужьыгуъэхэм къыхэкIахэр щоджэнхэми яхэтщ. «Щоджэн балъкъэр диIэщ, Бахъсэн къулыкъу щещIэ. Новочеркасск (Ростов областым хыхьэ къалэ) адыгэм къулыкъу щещIэ», - жеIэ Валентин. Члисэм и унафэщIым зэрыжиIэмкIэ, республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэмрэ фIэщхъуныгъэмрэ зыр адрейм пщIэ хуищIу къызэдокIуэкI зэрыцIыкIурэ. «Сабий туризмымкIэ центр диIэщ, мазэм къриубыдэу зэ еджакIуэхэр зыплъыхьакIуэ къытхуокIуэ. Ахэр ди члисэм, иужькIэ мэжджытым, синагогэм макIуэ… Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ фонд щолажьэ – абы дин
зэмылIэужьыгъуэхэм итхэр щызэхуос. Нобэ цIыхухэр зэкъуэувэну хуейщ. Ди узэщIыныгъэр зытеухуари аращ – чристэн щоджэнхэми, имамхэми, раввинхэми», - жеIэ агенствэм къепсалъэм.
2004 гъэм фокIадэм Налшык щаухуащ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсар. Ар 2016 гъэм накъыгъэм игъэнэхуащ Урыс Чристэн Члисэм и Iэтащхьэ Патриарх Кирилл. «Абы щыгъуэ япэу патриархыр Кавказым къызэрыкIуар дэркIэ тхыдэ къэхъугъэщ», - жиIащ Валентин.
. Абы зэрыжиIамкIэ, члисэр Магдалинэ Марие и цIэкIэ ягъэнэхуащ, урыс пащтыхь гуащэ Марие, Грозный Иван и щхьэгъусэ – умэхъын ящIын и пэ – адыгэ пащтыхьыпхъу Гуащэней и щIыхькIэ.
«Ди тхыдэджхэм я фIыгъэкIэ къэтщIащ ар Марие цIэр фIащу умэхъын зэращIар, щихъ пэлъытэ Магдалинэ Марие и щIыхькIэ. Лъэхъэнэхэр, лъэпкъхэр апхуэдэу зэрызэпыщIар и лъабжьэу члисэр дгъэнэхуащ», къыхигъэщащ ТАСС-м и псэлъэгъум.
Жэщыкум – IутIыж къулыкъур щрагъажьэм – члисэм цIыху нэхъыбэ щызэхуэсащ. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым члисэ зэхуэхьэсам цIыхур щIэз хъуащ. Псоми я махуэшхуэ
Налшыкдэс Татьянэ члисэм къэкIуащ и анэмрэ и къуэмрэ я гъусэу. Абы зэрыжиIэмкIэ, унагъуэр нэщI исащ, IутIыжым, куличхэм къадэкIуэу джэдыкIэ лахэр, балъкъэр хъыршынхэр, лэкъумхэр ягъэхьэзырынущ. «Хуабжьу дыхуейщ! Зэ лэкъум псыкIэ дгъэхьэзыращ!», - жеIэ Татьянэ. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, мыслъымэн-ныбжьэгъухэри и куэдщ, чристэн махуэшхуэм темыпыIэжу пэплъэхэр.
«Мы махуэшхуэр псоми ди зэдайщ! Муслъымэн махуэшхуэхэм дыгуфIэу дыпоплъэ. Езыхэри апхуэдэщ. ДызэрыцIыкIурэ апхуэдэу дыкъокIуэкI. Иджыри дызэкъуэтщ. Ди уэрамым щыпсэухэри дызэкIэлъокIуэ, лъэпкъ куэд щопсэу – осетинхэр, куржыхэр, адыгэхэр, балъкъэрхэр, шэшэнхэр – псори зы уэрамым дыщопсэу икIи зэныбжьэгъущ», - жеIэ ТАСС-м къепсалъэм. 

Христос ЛIахэм КъащыхэтэджыкIыжа тхьэмахуэ махуэм Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам щыпащэ IутIыж куличхэр гъэнэхуным. Блыщхьэм щыщIэдзауэ, унафэщIым зэрыжиIамкIэ, щоджэнхэр кIуэнущ члисэ зэхуэхьэсам къемыкIуэлIэфахэм я деж. Щоджэнхэр екIуэлIэнущ тезырхэр щрагъэпшын IуэхущIапIищым, жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я унэм – «махуэшхуэр псоми ялъэIэсын папщIэ».

Просмотров: 17949

Поделиться

VK:39834