ЕджакIуэхэр къуажэ члисэм и унафэщIым епсэлъащ

2018 гъэм гъатхэпэм и 30-м Юцэ къуажэм и Казанскэ члисэм, къуажэм и курыт еджапIэ №12-м и гъэсэнхэр литургием хэтащ. Абыхэм Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ икIи гуэныхьхэр яIуэтэжащ. ТхьэлъэIу нэужьым ныбжьыщIэхэр члисэм и унафэщI щоджэн Беляев Александр епсэлъылIащ. Члисэм зэрызыщыпIыгъынум, Тхьэ узэрелъэIуну щIыкIэм, щIэх-щIэхыурэ гуэныхьхэр зэрыпIуэтэжынум, щэхухэм зэрыхэбгъэгъуэзэнум яхутепсэлъыхьащ ар. УпщIэхэм жэуап ирита нэужь, щоджэныр къытеувыIащ Жор лIэныгъэм и мыхьэнэм икIи КъегъэлакIуэ Христос лIахэм къазэрыхэтэджыкIыжам, тхьэнапэхэм я теплъэхэр зэрагъэхьэзырхэм.

Просмотров: 1908

Поделиться

VK:39834