Щоджэныр IущIащ ОРКСЭм и егъэджакIуэхэм

2018 гъэм гъатхэпэм и 22-м Къэрэшей-Шэрджэсым егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ и республикэ институтым щызэIущIащ Черкесск и  Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александррэ дин щэнхабзэмрэ къызэрыгуэкI дуней тетыкIэмрэ езыгъэджынухэмрэ. Щоджэным къызэхуэсахэр хигъэгъуэзащ "Базовые ценности духовно - нравственного воспитания в образовании" докладым. Абы къыхигъэщащ лъапIэныгъэхэр хъумэныр щIэблэм я япэ къалэну зэрыщытыр. КърихьэлIахэм
гулъытэ нэхъыбэ докладыр щищIым лъаригъэтащ культурологие бгъэдыхьэкIэм, дин щэнхабзэм и лъабжьэр къызэрагъэлъагъуэм. Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэм еджакIуэхэр хабзэхэм хегъэгъуазэ.
ЕгъэджакIуэхэм я зэIущIэ нэужьым, щоджэныр хуэзащ институтым и ректор Гурин Александр. Абы щытепсэлъыхьащ щоджэнхэмрэ институтым и егъэджакIуэхэмрэ зэрызэдэлэжьэнум.

Просмотров: 2761

Поделиться

VK:39834