Епархием и лъапIэныгъэм Новопавловск округым и екIуэлIапIэхэм щыIуощIэ

2018 гъэм гъатхэпэм и 13-м Марьинскэ станицэм и Михайловскэ члисэм екIуалIэхэр, къэзакъхэр, члисэм и унафэщI щоджэн Гордин Александр сымэ IущIащ Афон Бгы ЛъапIэм къраха лъапIэныгъэм – Тхьэм и Анэм и «Благодатная» теплъэр. Тхьэнапэм IущIа нэужь, щоджэнхэм тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. Тхьэнапэм деж Тхьэ щелъэIуну къызэхуэсахэр теплъэм лъэIэсащ. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ Зольскэ станицэм Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Гичко Николай.
2018 гъэм гъатхэпэм и 14-м Марьинскэ станицэм ирахри, Тхьэм и Анэм и «Благодатная» теплъэр Старопавловскэ станицэм и Никольскэ члисэм ягъэIэпхъуащ. Старопавловск зэрагъэIэпхъуэу тхьэнапэм деж тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. Ар ирагъэкIуэкIащ станицэм и члисэм и унафэщI щоджэн Вологин Александррэ Марьинскэ станицэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI Гордин Александррэ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэр Афон Бгы ЛъапIэм щатха теплъэм деж Тхьэ щелъэIуащ.

Просмотров: 3253

Поделиться

VK:39834