Щоджэныр щыIащ цIыхубзхэм я колонием

2018 гъэм гъатхэпэм и 14-м Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей щыIащ КъБР-м и Прохладнэ районым и Советскэ къуажэм бзылъхугъэхэм тезырхэр щрагъэпшын и IуэхущIапIэм.
Гуэныхьхэр а махуэм цIыху 14-м яIуэтэжащ. Шэджэгъуашхэ нэужьым унафэщIым тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. Тезыр зрагъэпшынхэм тхьэнапэхэр иратащ, жорхэр, тхьэ зэрелъэIу тхылъхэр. УзэщIыныгъэм хыхьэу щоджэным бзылъхугъэхэр къыхуриджащ нэхъыфIкIэ захъуэжыну, Тхьэр къадэIэпыкъуну.

Просмотров: 2706

Поделиться

VK:39834