Щоджэнымрэ библиотекэм и лэжьакIуэмрэ еджакIуэхэм яIущIащ

2018 гъэм гъатхэпэм и 12-м ЕссэнтIыгу къалэм и курыт еджапIэ №4-м Маршак С. Я. и цIэр зезыхьэ и сабий библиотекэм и унафэщI Шитовэ Людмилэрэ Тхьэнапищ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрейрэ щызэпсэлъащ. НыбжьыщIэхэм Урысейм япэ тхылъ къызэрыщыдэкIам, ар зи Iэдакъэ къыщIэкIа Ушаков Фёдор теухуауэ щIэ куэд къащIащ, чристэн литературэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ «Духовных книг божественная мудрость» выставкэм зыхагъэгъуэзащ. Щоджэным еджакIуэхэм чэнджэщ яритащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм нэхъ щIэх-щIэхыу зыхуагъэзэну. УнафэщIым ныбжыьщIэхэм гулъытэ нэхъыбэ хуригъэщIащ Инджылым – Тхьэмрэ гъунэгъухэмрэ я
лъагъуныгъэм ухуэзышэ тхылъым. 

Просмотров: 1993

Поделиться

VK:39834